Експорт и осчетоводяване в Счетоводство+

E-sklad има разработена интеграция със счетоводния софтуер Счетоводство+ от пакета Булмар Офис. За да ползвате тази автоматизация на счетоводния процес трябва да имате инсталиран продукта Счетоводство+ със закупен лиценз. За осчетоводяване мога да се експортират Фактури, дебитни известия и кредитни известия.

Ако през месеца имате издадени документи към нов контрагент, с импорта на документите той ще бъде добавен като нова под-аналитичност (партидна под сметка) в сметкоплана на фирмата в софтуера Счетоводство+.

В случай че, издавате фактури директно от касовият апарат, има специфики при импортиране, които трябва да обсъдим допълнително.

За да направите връзка между двете системи е нужно да проверите дали Булстата/ИН по ЗДДС на фирмата в E-sklad и в Счетоводство+ са еднакви. Абревиатурата BG е от значение

 

Настройки

Настройките за връзка със Счетоводство+ се правят в E-sklad, в меню Настройки / Други / БулМар Настройки.

Основни полета

 • Код на Папка - кода на счетоводната папка, в която се съхраняват счетоводните записи след импорта. Той може да бъде взет от софтуера Счетоводство+ в меню Номенклатури / Папки, колона Папка.
 • Кода на вид документ Фактура с ДК - може да го видите в софтуера Счетоводство+ в меню Номенклатури / Документи, в колона Код (най често, това е код 1).
 • Кода на вид документ Фактура без ДК - може да го видите в софтуера Счетоводство+ в меню Номенклатури / Документи, в колона Код (най често, това е код 1).
 • Кода на вид документ Кредитно известие - може да го видите в софтуера Счетоводство+ в меню Номенклатури / Документи, в колона Код (най често, това е код 3).
 • Кода на вид документ Дебитно известие - може да го видите в софтуера Счетоводство+ в меню Номенклатури / Документи, в колона Код (най често, това е код 2).

Контировка

 • Дебитна Сметка - попълва се съществуваща синтетична сметка от сметкоплана на избраната фирма. Най-често, това е 411 или 4111 (за фирмите ползващи 4-разряден сметкоплан).  
 • ДДС Сметка - попълва се ДДС сметка от сметкоплана на избраната фирма. Най-често, това е сметка 4532
 • Код на Счетоводна операция - попълва се номера/кода на счетоводната операция с която искате да се записват счетоводните записи. Той може да бъде видян в софтуера Счетоводство+ в меню Номенклатури / Счетоводни операции, колона Код.
 • Кредитна сметка - стоки - попълва се съществуваща синтетична сметка от сметкоплана на избраната фирма. Най-често, но не е задължително, това са 702 или 7021.  
 • Кредитна под сметка – стоки - попълва се само ако искате осчетоводяванията да се разнасят по определена аналитичност на синтетичната сметката посочената в Кредитна сметка стоки. Кода на аналитичната под сметка, можете да видите като отворите сметкоплана и видите цифрата зад търсената от вас аналитичност.
 • Кредитна сметка - услуги - попълва се съществуваща синтетичната сметка от сметкоплана на избраната фирма. Най-често, но не е задължително, това са 703 или 7031.  
 • Кредитна под сметка – услуги - това поле се попълва само ако искате осчетоводяванията да се разнасят по определена аналитичност на синтетичната сметката посочената в Кредитна сметка услуги. Кода на аналитичната под сметка, можете да видите като отворите синтетичната сметка в сметкоплана и видите цифрата зад търсената от вас аналитичност.

Контировка в брой

Тази секция се попълва само ако издавате фактури с начин на плащане В брой и ви е необходима втора статия Изплатено в брой.

 • Дебитна сметка за плащания в брой - съществуваща синтетична сметка от сметкоплана на избраната фирма (например 501 или 5011).  
 • Дебитна под-сметка за плащания в брой - попълва се само ако сметка Каса в лева е аналитична. Кода на аналитичната под-сметката можете да видите като заредите сметкоплана и видите цифрата зад търсената от вас аналитичност.
 • Код на Счетоводна операция при плащания в брой - номера/кода на счетоводната операция използвана при осчетоводяване на Плащане в брой. Той може да бъде видян в софтуера Счетоводство+ в меню „Номенклатури/Счетоводни операции“ колона код.
 • Кредитна сметка за плащания в брой - синтетичната сметка от сметкоплана на избраната фирма.  

След като сте готови с тези настройки в E-sklad, за да се случи импортирането, в програмата Счетоводство+ избирате бутон Универсален импорт. Импортираните документи можете да видите през меню Статистика / Универсален импорт.